สว.ศก.‎ > ‎

บุคลากร

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์

                                                                        นายสมสํกดิ์  นันทวิสิทธิ์
                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรศักดิ์ พะประโคน
                                  
                                                                        นายสุรศักดิ์  พะประโคน
                                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก

นายพิเชฐ อินลี

                                                                              นายพิเชฐ  อินลี
                                                                        หัวหน้าฝ่ายกิจการหอพัก

       à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸§à¸§à¸£à¸£à¸“ภา ทองรอง           à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸¸à¸žà¸±à¸•à¸£à¸² อินลี       à¸™à¸²à¸¢à¸ªà¸¸à¸ à¸£à¸“์ พรหมคุณ
         นางสาววรรณภา  ทองรอง                            นางสุพัตรา  อินลี                                 นายสุภรณ์  พรหมคุณ

       à¸™à¸²à¸¢à¸¨à¸±à¸à¸”ิ์ชัย อุไร                                                                    à¸™à¸²à¸¢à¸—ัศพันธ์ จันทร์ประทัด
                นายศักดิ์ชัย  อุไร                                                                                           นายทัศพันธ์  จันประทัด